1. Všeobecné ustanovenia

Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных ООО «ТРИСКИРАН» (далее – Оператор).

 1. Prevádzkovateľ si ako svoj hlavný cieľ a podmienku na vykonávanie svojich činností stanovuje dodržiavanie ľudských a občianskych práv a slobôd pri spracúvaní osobných údajov vrátane ochrany práv na súkromie, osobných a rodinných tajomstiev.
 2. Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта https://triskirun.ru.

2. Основные понятия, используемые в Политике

 1. Automatizované spracovanie osobných údajov - spracovanie osobných údajov prostredníctvom počítačových zariadení;
 2. Blokovanie osobných údajov - dočasné ukončenie spracovania osobných údajov (s výnimkou prípadov, keď je spracovanie nevyhnutné na špecifikáciu osobných údajov);
 3. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу https://triskirun.ru;
 4. Informačný systém osobných údajov - súbor osobných údajov obsiahnutých v databázach a zabezpečenie ich spracovania informačných technológií a technických prostriedkov;
 5. Depersonalizácia osobných údajov je činom, v dôsledku čoho nie je možné určiť bez použitia ďalších informácií patričnosť osobných údajov určitému používateľovi alebo inému subjektu osobných údajov;
 6. Spracovanie osobných údajov, - všetky operácie (chirurgia) alebo sadu akcií (operácií) vykonáva s použitím zariadení na automatizáciu alebo bez použitia takých prostriedkov sa osobných údajov, vrátane zberu, zaznamenávania, akumuláciu, skladovanie, vyjasnenie (aktualizáciu, zmena), extrakcia, použitia, prenos (šírenie, poskytovanie prístupu), depersonalizácia, blokovanie, vymazanie, zničenie osobných údajov;
 7. Operátor - verejný orgán, obec, fyzická alebo právnická osoba, samostatne alebo spoločne s inými, organizovanie a (alebo) vykonáva spracovanie osobných údajov, ako aj vymedzenie účelu spracovania osobných údajov, zloženie osobných údajov, ktoré majú byť spracované, činnosti (operácia), pokiaľ ide o s osobnými údajmi;
 8. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта https://triskirun.ru;
 9. Пользователь – любой посетитель веб-сайта https://triskirun.ru;
 10. Poskytovanie osobných údajov - akcie zamerané na zverejnenie osobných údajov konkrétnej osobe alebo určitému okruhu osôb;
 11. Distribúcia osobných údajov - akýkoľvek čin zameraný na sprístupnenie osobných údajov na dobu neurčitú počtu osôb (osobné údaje) alebo sa zoznámiť s osobnými údajmi pre širokú verejnosť, vrátane zverejňovania osobných údajov v médiách, umiestnenia v informačných a telekomunikačných sietí alebo poskytovanie prístupu osobným údajom iným spôsobom;
 12. Cezhraničný prenos osobných údajov - prenos osobných údajov na územie cudzieho štátu na orgán cudzieho štátu do zahraničnej fyzickej alebo zahraničnej právnickej osoby;
 13. Zničenie osobných údajov - akékoľvek opatrenie, ktoré vedie v osobných dát je zničený nevratne s neschopnosťou ďalej obnoviť obsah osobných údajov v osobných informácií systéme dát a (alebo), v dôsledku ktorej sú záznamové média zničené osobné údaje.

3. Prevádzkovateľ môže spracovať nasledujúce osobné údaje používateľa

 1. Priezvisko, meno, priezvisko;
 2. E-mailová adresa;
 3. Rok, mesiac, dátum a miesto narodenia;
 4. fotografie;
 5. Tiež na mieste je zber a spracovanie anonymné údaje o návštevníkoch (vrátane súborov cookie «») s pomocou štatistík Internet (Yandex a Google Analytics metrík a ostatné).
 6. Vyššie uvedené údaje sú zhrnuté v texte. Politiky sú zjednotené všeobecným konceptom osobných údajov.

4. Účel spracovania osobných údajov

 1. Цель обработки персональных данных Пользователя — Informovanie používateľa odosielaním e-mailov; Poskytovanie prístupu používateľovi k službám, informáciám a / alebo materiálom obsiahnutým na webových stránkach.
 2. Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты contact@triskirun.ru с пометкой «Отказ от уведомлениях о новых продуктах и услугах и специальных предложениях».
 3. Neosobné dáta užívateľa získané pomocou služieb internetovej štatistiky slúžia na zhromažďovanie informácií o činnostiach používateľov na stránkach, zlepšenie kvality stránky a jej obsahu.

5. Právny základ spracovania osobných údajov

 1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте https://triskirun.ru, Vyplnením príslušných formulárov a / alebo zaslaním ich osobných údajov prevádzkovateľovi súhlasí s týmito pravidlami.
 2. Prevádzkovateľ spracuje neúčinné údaje o používateľovi v prípade, že je to povolené v nastaveniach prehliadača používateľa (ukladanie súborov cookie a používanie technológie JavaScript je povolené).

6. Poradie zberu, ukladania, prenosu a iných typov spracovania osobných údajov

Bezpečnosť osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom je zabezpečená vykonávaním právnych, organizačných a technických opatrení potrebných na plné splnenie požiadaviek platných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.

 1. Prevádzkovateľ zabezpečuje bezpečnosť osobných údajov a podniká všetky možné opatrenia, ktoré vylučujú prístup k osobným údajom neoprávnených osôb.
 2. Osobné údaje používateľa sa za žiadnych okolností nikdy nebudú preniesť na tretie strany okrem prípadov súvisiacich s implementáciou platných právnych predpisov.
 3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора contact@triskirun.ru с пометкой «Актуализация персональных данных».
 4. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора contact@triskirun.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».

7. Cezhraničný prenos osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ musí pred začatím cezhraničného prenosu osobných údajov zabezpečiť, aby cudzí štát, ktorému je prenos osobných údajov určený, poskytoval spoľahlivú ochranu práv subjektov osobných údajov.
 2. Cezhraničný prenos osobných údajov do cudzích krajín, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky, môže byť vykonaná iba v prípade, že je písomný súhlas dotknutej osobných údajov o cezhraničným prenosom osobných údajov a / alebo plnenia zmluvy, strany, ktorá je predmetom osobných údajov.

8. Záverečné ustanovenia

 1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты contact@triskirun.ru.
 2. Tento dokument bude odrážať všetky zmeny v pravidlách spracovania osobných údajov prevádzkovateľom. Pravidlá sú platné po dobu, kým nie sú nahradené novou verziou.
 3. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу https://triskirun.ru/policy/.